Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και μία κοινωνική επιχείρηση καλείται να επιλέξει τις ομάδες στόχου πελατών και ωφελούμενων της, δηλ. τις ομάδες πελατών στις οποίες θα προωθήσει, κατά προτεραιότητα, τις υπηρεσίες / προϊόντα της και τις ομάδες ωφελούμενων στις οποίες θα στοχεύσει, κατά προτεραιότητα, την κοινωνική της δράση. Ταυτόχρονα, καλείται να αποφασίσει ποιες ομάδες πελατών θα αποκλείσει ώστε να μην διακινδυνεύσει τη βιωσιμότητα της.

Οι απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τις ομάδες στόχου πελατών και ωφελούμενων:

 • Σε ποιες ομάδες πελατών απευθύνονται οι υπηρεσίες / προϊόντα της επιχείρησης; Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί της πελάτες; Τι γνωρίζετε για αυτούς;
 • Τι είδους αξία δημιουργεί η επιχείρηση για την κάθε ομάδα πελατών ξεχωριστά;
 • Ποιοι ακριβώς είναι οι πελάτες της επιχείρησης και για ποιους λόγους την προτιμούν;
 • Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του κοινωνικού αντικτύπου της επιχείρησης και τι είδους αξία προσδοκούν να αποκομίσουν από αυτήν (και πώς μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτής της αξίας;)
 • Ποιος άλλος φορέας ενδέχεται να συμβάλλει για την παραγωγή του κοινωνικού αντικτύπου της επιχείρησης;
 • Πώς μπορούν οι ωφελούμενοι και οι πελάτες της επιχείρησης να συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία (ως συν-δημιουργοί ή, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα, ως συνεργαζόμενοι φορείς);
 • Εφόσον η επιχείρηση έχει χρηματοδότες, είναι οι χρηματοδότες της (ή κάποιοι από αυτούς) ταυτόχρονα και πελάτες της ή και συνεργαζόμενοι φορείς ή και τα δύο;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Κάθε τμήμα πελατών / ωφελούμενων θα πρέπει να είναι διακριτό, δηλ. να περιλαμβάνει άτομα ή ομάδες που παρουσιάζουν κοινές ανάγκες, χαρακτηριστικά και συμπεριφορές.
 • Κάθε τμήμα πελατών / ωφελούμενων πρέπει να έχει συγκεκριμένο λόγο για να επιλέξει την επιχείρησή σας.
 • Οι ωφελούμενοι ενδέχεται να είναι ταυτόχρονα και πελάτες (π.χ. όταν η επιχείρηση εμπορεύεται υπηρεσίες / προϊόντα για την κάλυψη αναγκών μίας ευπαθούς ομάδας π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι κλπ.) – σε αυτή την περίπτωση, το πεδίο «Πελάτες» θα αλληλεπικαλύπτεται (ή ενδεχομένως και θα συμπίπτει) με το πεδίο «Ωφελούμενοι»
 • Οι ωφελούμενοι ενδέχεται να συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρηματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας (π.χ. ως μέλη, εργαζόμενοι ή εθελοντές)