Ανάπτυξη συνεργασιών

Ευρωπαϊκά δίκτυα

Για να ενημερωθείτε για τα Ευρωπαϊκά δίκτυα στα πεδία της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δείτε ενδεικτικά: