Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η υποστήριξη των (εν δυνάμει και υφιστάμενων) κοινωνικών επιχειρηματιών ως προς τον σχεδιασμό εύστοχων επιχειρηματικών μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη τόσο την επιχειρηματική όσο και την κοινωνική διάσταση της δράσης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, […]