Το ανά χείρας Εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο Παραδοτέο του Τομέα Δραστηριοτήτων (ΤΔ.1) «Το Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. στη Δυτική Αθήνα» της Πράξης «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ». Αντιστοιχεί στο κείμενο στρατηγικής της Πράξης, καθώς οριοθετεί σε σημαντική έκταση τις φάσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής των κύριων υποστηρικτικών μηχανισμών διαμόρφωσης ενός τοπικού υποδείγματος ΚΑΛΟ στην Περιοχή Παρέμβασης με βάση τα πορίσματα μίας προκαταρκτικής ανάλυσης των κύριων χαρακτηριστικών του τομέα της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια