Το ανά χείρας Εγχειρίδιο αποτελεί το τελευταίο Παραδοτέο της Δράσης ΤΔ-1.7 «Ενημερωτικές και Επιστημονικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Παρατηρητηρίου» του Τομέα Δραστηριοτήτων (ΤΔ.1) με τίτλο «Το Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. στη Δυτική Αθήνα» του Έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ», το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία φορέων για λογαριασμό του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ 2014-2020».

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια