Η παρούσα Έκθεση αποσκοπεί στην παρουσίαση των ευρημάτων πρόσφατης πρωτογενούς έρευνας πεδίου σε φορείς της Κ.ΑΛ.Ο., με έμφαση στις αντίστοιχες των Δήμων του Δυτικού Τομέα Αθηνών, με σκοπό την αποτύπωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας τους, τη διερεύνηση του κοινωνικού αντίκτυπου τους και τον εντοπισμό των αναγκών που έχουν και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η Έρευνα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Τ.Δ. 3.1. «Έρευνες πεδίου για την ταυτότητα, το ρόλο και το καθεστώς της Κ.ΑΛ.Ο., με στόχο την προβολή της Κ.ΑΛ.Ο. για την ανάδειξη των αξιών που πρεσβεύει καθώς και των ειδοποιών χαρακτηριστικών της», του παρόντος έργου.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια