Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (στο εξής ΚΑΛΟ) διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Στην παρούσα Ειδική Έκθεση με τίτλο «Σύνθεση Αποτελεσμάτων από Εργαστήρια (ενδεικτικές στρατηγικές εισόδου φορέων ΚΑΛΟ σε νέες δραστηριότητες ή δημιουργία νέων Επιχειρήσεων ΚΑΛΟ- Συνεργατικά Σχήματα κτλ.)» το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των εργαστηρίων στη δημιουργία φορέων ΚΑΛΟ, καθώς αναδεικνύουν τις στρατηγικές εισόδου σε νέες δραστηριότητες. Η έρευνα αυτή σκοπό έχει να προωθήσει την ανάληψη δράσης εθνικών και υπερεθνικών οργανισμών και να προτείνει τη σωστή μεθοδολογία σχεδιασμού λειτουργίας ενός φορέα ΚΑΛΟ, ώστε να εξαλειφθούν σταδιακά οι ανασταλτικοί παράγοντες στη λειτουργία του συστήματος της ΚΑΛΟ και κατά προέκταση να μπορούν οι φορείς αυτοί να αναπτύσσονται βιώσιμα και αποτελεσματικά.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια