Η συγκεκριμένη έκθεση εστιάζει στην προσέγγιση του τρίπτυχου Τεχνολογία-Κοινωνία-Οικολογία, ως τομείς δραστηριότητας όπου οι επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. επιδεικνύουν ήδη μεγάλη πρόοδο ως προς τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη στρατηγική και τις επιδόσεις τους στους τρεις πυλώνες «Περιβάλλον», «Κοινωνία» και «Διακυβέρνηση» (ESG) αποτελεί εδώ και καιρό βέλτιστη πρακτική για τις επιχειρήσεις αυτλες, αλλά είναι πλέον απαίτηση καινούργιας νομοθεσίας όπως η Corporate Sustainable Reporting Directive, αφετέρου ένα ουσιαστικό μέσο αξιολόγησης για εφοδιαστικές αλυσίδες και από χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η επένδυση στην ενσωμάτωση στόχων και πρακτικών ESG, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο., ενισχύει τη φήμη και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης, πελατών, εργατικού δυναμικού, κοινωνίας, και των ενδιαφερόμενων μερών ευρύτερα.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια