Κ.ΑΛ.Ο.

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Μέσω της Πλατφόρμας e-SEIS (e – Social Economy Initiatives & Services), του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα», στοχεύουμε στην ανάπτυξη του Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η Κ.ΑΛ.Ο είναι το μέσο για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου μέσω οικονομικών δραστηριοτήτων, που προσθέτουν κοινωνική αξία.

Η ενεργοποίηση της Κοινωνικής Οικονομίας μπορεί να οδηγήσει σε Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή και Πρόσβαση σε Αξιοπρεπείς Θέσεις Εργασίας.

Το έργο εντάσσεται στο Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνώ. Υλοποιείται μέσω του αναπτυξιακού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας (ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας) είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού χώρου του ΕΦΔ ΑΣΔΑ (http://efd.asda.gr/).

Ειδικότερη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού

χώρου της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση http://www.pepattikis.gr/.

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

Η Πρόσβαση στην Πλατφόρμα παρέχεται χωρίς κάποια εξαίρεση, χωρίς κάποιο γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, χωρίς κανένα κόστος.

H πρόσβαση και η απλή πλοήγηση στην Πλατφόρμα δεν απαιτεί εγγραφή, όμως η πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας απαιτεί εγγραφή (πρόκειται για πολύ απλή διαδικασία, που σας διασφαλίζει την προσωποποιημένη χρήση εργαλείων και υπηρεσιών).

Συμβολή στην κάλυψη σύνθετων κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων

Ενίσχυση της προώθησης της απασχόλησης

Συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

ΚΑΛΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην κοινωνική οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 2.800.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας, που προσφέρουν αξιοπρεπή εργασία σε 13.600.000 άτομα κι αντιπροσωπεύουν το 8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στην ΕΕ. Η κοινωνική οικονομία αναγνωρίζεται ως βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια η κοινωνική οικονομία αποτελεί σημαντικό στοιχείο του κοινωνικοοικονομικού τοπίου της ΕΕ .

Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αντιμετώπισε θετικά και δημιουργικά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρώπη (2010—2015), εμφανίζοντας ανθεκτικότητα και προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις για σημαντικά σύγχρονα προβλήματα.

0

Επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας

0

Απασχολούμενοι

0

Του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στην ΕΕ

Ομάδες Στόχου- Οικοσύστημα ΚΑΛΟ


Το έργο απευθύνεται χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς:
 

  • σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για
    τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα
  • σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο και στους συμμετέχοντες σε αυτές
  • στους εν δυνάμει Κ.ΑΛ.Ο
  • σε στελέχη της Αυτοδιοίκησης
  • σε στελέχη των τομέων που συνδέονται με την
    κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων

Επιχειρήσεις & Στελέχη Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο

Φορείς ΚΑΛ.Ο

Φορείς ΟΤΑ- Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων

Συμβατικές Επιχειρήσεις-Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟ

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη και υποστήριξη του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων υποδράσεων:

Παρατηρητήριο στη Δυτική Αθήνα

Σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα.

Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη και προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας (West Athens e – Social Economy Initiatives & Services / WAeSEIS).

Ανάπτυξη Κοινωνικών Δικτύων

Υλοποίηση Συμμετοχικών Δράσεων ανάπτυξης Κοινωνικών Δικτύων και επιδεικτικών ενεργειών και πρωτοβουλιών για την προώθηση και διάδοση της ΚΑΛΟ, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.