Ελλάδα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (Δεκέμβριος 2022), η μεγάλη πλειοψηφία (94%) των εγγεγραμμένων στο ΜΚΕ φορέων έχουν μορφή ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας (βλ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ.ΑΛ.Ο. Έκθεση 2021-2022, 2023).